INTEGRACJA

Przeciętne dziecko nie istnieje – dzieci różnią się cechami osobowości, zdolnościami i upodobaniami, dlatego każde z nich wymaga indywidualnego podejścia. Warto jednak pamiętać, że niezbędne jest łączenie indywidualizacji i współpracy tak, by dziecko mogło osiągnąć maksimum swoich możliwości i być szczęśliwe w zgranej grupie przedszkolnej.

Sposób pracy z dzieckiem niepełnosprawnym ma wpływ na jego rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny, dlatego często kształtuje jego dalsze losy życiowe.

Integracja ma na celu zachowanie ciągłości kształcenia, wychowania i uspołecznienia dziecka. Nasze doświadczenia wskazują, że warto zapisywać dzieci do oddziałów integracyjnych. Izolacja i brak zrozumienia dotyka nie tylko dzieci niepełnosprawne, ale również te prawidłowo rozwijające się.

Integracja pozwala nauczyć się wrażliwości, pokonać lęk i „oswoić się” z innością rówieśników.


Przedszkole integracyjne nie tylko uczy i rozwija, lecz daje też szansę nauczenia się czegoś bardzo ważnego w życiu – tolerancji  i szacunku dla innych już od najmłodszych lat.
 
 
WSKAZANIA DO INTEGRACJI

Pracujemy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, Zespół Aspergera), z dziećmi słabowidzącymi, niedosłyszącymi i z niepełnosprawnością ruchową.

Na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, obserwacji dziecka i diagnozy przygotowanej przez zespół naszych specjalistów, ustalamy najodpowiedniejszą dla dziecka formę pracy i kwalifikujemy na poszczególne zajęcia specjalistyczne.

Formy pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w naszym przedszkolu:
  • Integracja w grupie przedszkolnej z terapią indywidulaną – pełne włączenie dziecka w zajęcia przedszkolne oraz wybrane zajęcia specjalistyczne
  • Terapia indywidualna z włączaniem w grupę - w przypadku dzieci o nieharmonijnym rozwoju psychoruchowym, zaczynających mówić i funkcjonować w grupie zapewniamy zajęcia indywidualne ze stopniowym włączeniem w zajęcia przedszkole
  • Terapia indywidualna – w przypadku głębokiej niepełnosprawności, braku komunikacji, słabo rozwiniętych umiejętnościach społecznych czy opóźnionego rozwoju psychoruchowego, zapewniamy dzieciom terapię indywidualną na terenie przedszkola lub domu (8 godzin tygodniowo)
PRACA GRUPOWA

Funkcjonowanie w grupie jest podstawowym celem pracy ze wszystkimi dziećmi. Grupa pozwala na wszechstronny rozwój dziecka w zakresie umiejętności społecznych, emocjonalnych, poznawczych, komunikacyjnych i edukacyjnych. Wzajemna obserwacja zachowań rówieśników, naśladowanie i zabawa są podstawą rozwoju psychoruchowego. Zarówno w przedszkolu jak i później w szkole dziecko uczy się współpracować z rówieśnikami, reagować na inne dzieci czy nauczyciela, a także słuchać, mówić, oceniać i wyciągać wnioski na podstawie interakcji społecznych. Zafunkcjonowanie w grupie przedszkolnej jest podstawą dalszej edukacji szkolnej.

Podczas prowadzonych zajęć grupowych nie zapominamy o indywidualnych potrzebach dziecka z niepełnosprawnością i dostosowujemy wymagania do jego możliwości.
 

TERAPIA INDYWIDUALNA

Zajęcia polegają na wypracowani podczas zajęć indywidualnych z nauczycielem umiejętności, funkcji i zachowań niezbędnych do funkcjonowania w grupie i samodzielnego uczenia się.
 
 
HIPOTERAPIA

 
Jest to jedna z najbardziej atrakcyjnych dla dziecka form terapii. Hipoterapia wykorzystuje specyficzne właściwości konia, takie jak przekazywanie wzorca - ruchy dziecka wykonywane podczas jazdy jest bardzo zbliżone do prawidłowego ruchu podczas chodzenia. Koń wyzwala w dzieciach emocje. Od początkowego strachu po miłość. Uczy wrażliwości i opiekuńczości, ale także stanowczości oraz umiejętności podejmowania szybkich decyzji. Ma ogromny wpływ na psychikę każdego człowieka; motywuje do działania, uczy i daje chęci do przezwyciężania trudności.

Hipoterapia przynosi korzyści we wszystkich obszarach funkcjonowania dziecka – fizycznym, motywacyjnym, emocjonalnym, poznawczym oraz społecznym. Podnosi ogólną sprawność, normalizuje napięcie mięśniowe, poprawa koordynację całego ciała, równowagę, poczucie rytmu, rozwija orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała; stymuluje i normalizuje czucia głębokie i powierzchniowe Zajęcia z koniem powodują u dzieci wzrost motywacji do ćwiczeń, zwiększają poczucie własnej wartości; stabilizują emocje. Poprawia się funkcjonowanie poznawcze dzieci, hipoterapia stymuluje odbiór wrażeń zmysłowych, usprawnia percepcję wzrokową i słuchową, uwagę, pamięć, myślenie i mowę. W trakcie zajęć dzieci rozwijają pozytywne relacje społeczne, uczą się współpracy i empatii.
 
LOGOPEDIA

 
Terapia logopedyczna przynosi największe efekty właśnie w wieku przedszkolnym, kiedy układ nerwowy dziecka jest najbardziej plastyczny i podatny na zmiany. Praca logopedy ukierunkowana jest na rozwijanie mowy biernej i czynnej w przypadku dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, usuwanie wad mowy, kształtowanie prawidłowej mowy pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym, usuwanie zaburzeń głosu.
Prawidłowy rozwój mowy warunkuje rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny, szybka i profesjonalna terapia logopedyczna zmniejsza ryzyko problemów emocjonalnych związanych z wadą wymowy oraz problemów z zachowaniem wynikających ze słabych umiejętności komunikacyjnych. Im lepiej dziecko mówi tym korzystniej jest postrzegane przez rówieśników i dorosłych.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

 
Terapia stymuluje rozwój dziecka. W trakcie spotkań skupiamy się na problemach dziecka, rozwijając umiejętności deficytowe oraz redukując zachowania utrudniające dziecku naukę oraz funkcjonowanie w grupie. Jest to skuteczny sposób rozwijania nowych umiejętności w przypadku dzieci z dużymi trudnościami z rozwojem poznawczym, emocjonalnych czy społecznym. Po nabyciu podstawowych umiejętności zaczynamy pracę w grupie, co jest najlepszym przygotowaniem do funkcjonowania w szkole
FIZJOTERAPIA
 
Fizjoterapia (w tym przypadku kinezyterapia – „leczenie ruchem”) to postępowanie terapeutyczne wykorzystujące głównie spontaniczny ruch dziecka oraz nauczanie prawidłowych wzorców ruchowych. Terapia jest ukierunkowana na poszczególne trudności i dąży do wypracowania jak najbardziej efektywnego sposobu poruszania się oraz podniesienia sprawności fizycznej dziecka w życiu codziennym. Zwracamy szczególną uwagę m.in. na wykonywanie ćwiczeń koordynacyjnych, zwinnościowych, równoważnych, manipulacyjnych, korekcyjnych i ogólnorozwijających.
 
ZAJĘCIA METODĄ WERONIKI SHERBORNE

 
Udział w ćwiczeniach metodą Weroniki Sherborne ma na celu stworzenie dziecku okazji do rozwinięcia świadomości własnego ciała i otaczającej go przestrzeni za pomocą ruchu, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły i dzielenia przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Zajęcia stymulują rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka, dają poczucie bliskości i bezpieczeństwa. Rodzicowi zaś dają szansę na lepsze poznanie własnego dziecka i jego potrzeb, a także czas na pozytywny kontakt i zabawę. 
 
ZAJĘCIA METODĄ DOBREGO STARTU
 
Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno - motorycznej. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania, kształtują lateralizację, orientację w schemacie ciała i przestrzeni. Dzięki zajęciom Metodą Dobrego Startu dzieciom łatwiej przychodzi opanowanie umiejętności czytania i pisania.
 
Zapisz dziecko
do przedszkola

biuro

Ceynowy 16
81-718 Sopot

kontakt

tel: 691 617 617
e-mail: sekretariat@tuptusie.pl

nasze placówki

Google Maps