ZAJĘCIA EDUKACYJNE
 
Codzienne zajęcia edukacyjne pomagają dzieciom w budowaniu wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym. Rozwijają umiejętności prezentowania swojej wiedzy i myśli w sposób zrozumiały dla innych.
Ważnym elementem naszych zajęć jest zapewnienie przedszkolakom lepszych szans edukacyjnych. Wspieramy ich ciekawość, aktywność i samodzielność, a także staramy się kształtować te wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. Kładziemy duży nacisk na wspomaganie rozwoju mowy, edukację matematyczną oraz kształtowanie u dzieci gotowości do nauki czytania i pisania.

Zajęcia oparte są o podstawę programową wychowania przedszkolnego.


ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Nasze przedszkolaki mają okazję zapoznać się z malarstwem,
rzeźbą i architekturą. W trakcie zajęć plastycznych staramy się zainteresować dzieci wybranymi zabytkami i dziełami sztuki. Przy użyciu prostych kompozycji i form konstrukcyjnych, a także kształtu i barwy, uczymy je realizowania swoich pomysłów przy użyciu r
óżnorodnych technik plastycznych.  

Na zajęciach wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych, rozwijamy w nich pasję artystyczną oraz umiejętność wyrażania kreatywności poprzez sztukę.
 


ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE

Zachęcamy nasze przedszkolaki do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych oraz zajęciach ruchowych. Zajęcia przeprowadzamy w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, czy na sali gimnastycznej. Jednocześnie wspomagamy dzieci w rozwoju świadomości własnego zdrowia, nabywaniu nawyków prozdrowotnych i orientacji w zasadach zdrowego żywienia.

Zajęcia te mają na celu dbałość o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną.


NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ
 
Nasi nauczyciele dbają o stworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. Pracują nad rozwijaniem u przedszkolaków umiejętności zabawy tematycznej, naśladowczej, symbolicznej, uczą dzieci odgrywania w zabawie ról społecznych. Dzięki zabawom kierowanym dzieci wdrażają się w przestrzeganie norm i zasad społecznych, uczą się czekać na swoją kolej, zainicjować zabawę, zaprosić kolegę, przyłączyć się do zabawy innych czy poprosić o pomoc w trudnej sytuacji.
Dzięki tym umiejętnościom potrafią same zorganizować sobie czas wolny i zabawę swobodną, zarówno w przedszkolu, jak i w domu.

Zajęcia mają na celu kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym do łagodnego znoszenia stresów i porażek. Rozwijają umiejętności społeczne i emocjonalne, niezbędne w poprawnych relacjach z równieśnikami i dorosłymi. Kształtuje również odczucie przynależności społecznej.
 

ZAJĘCIA GRAFOMOTORYCZNE

Sprawność manualna, a co za tym idzie precyzyjne operowanie różnorodnymi narzędziami pisarskimi jest trudną umiejętnością, wymagającą od dziecka ćwiczeń i pracy.

Nasze przedszkolaki w formie zabawy wyrabiają sobie podstawowe umiejętności i nawyki niezbędne od osiągnięcia pełnej gotowości do podjęcia nauki pisania w szkole podstawowej. W trakcie zajęć rozwijają percepcje wzrokową, koordynację wzrokowo – ruchową, uczą się rysować po śladzie, kopiować, przerysowywać, obrysowywać, łączyć punkty, naśladować nauczyciela.


ZAJĘCIA RYTMICZNE

Nasze przedszkolaki śpiewają piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe, uczestniczą we wspólnym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu. Korzystając z instrumentów perkusyjnych same tworzą muzykę i łączą ją z ruchem i tańcem. Słuchają również muzyki, w tym muzyki poważnej.

Rytmika ma na celu uwrażliwienie dzieci na rytm, muzykę i dźwięki poprzez ćwiczenia polegające na odtwarzaniu usłyszanego rytmu za pomocą ruchu i gestów. Dzięki zajęciom rytmicznym uczą się dostrzegać zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego. Podczas zajęć dzieci rozwijają funkcje słuchowe, koordynację słuchowo ruchową, rozwijają muzykalność i poczucia rytmu, a także zwiększają swą wrażliwość artystyczną.


METODA DOBREGO STARTU

Dzięki połączeniu prostych, charakterystycznych piosenek, ćwiczeń ruchowych z obrazami graficznymi liter dzieci zapamiętują kolejne litery alfabetu, uczą się je pisać, rysować, wyklejać oraz rozpoznawać za pomocą wzroku i dotyku.
Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno - motorycznej. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania, kształtują lateralizację, orientację w schemacie ciała i przestrzeni.

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Wiek przedszkolny uważany jest za okres krytyczny dla kształtowania się postawy ciała. Występujące w tym okresie nieprawidłowości mogą się przekształcić w wady postawy, których zahamowanie lub usunięcie będzie wymagało wielu starań. U dzieci przedszkolnych wady postawy są wynikiem słabego umięśnienia lub nieprawidłowego nawyku utrzymania postawy ciała.
Nasza gimnastyka korekcyjna prowadzona jest przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę w ramach profilaktyki wad postawy. Kierujemy ją głównie do dzieci niewymagających jeszcze postępowania rehabilitacyjnego.


ZAJĘCIA KULINARNE

Kuchnia jest dla małego dziecka miejscem niesamowitym, kojarzącym się z "tajemniczymi" czynnościami, różnorodnymi zapachami czy wreszcie ulubionymi smakami. Odpowiednio dobrane do wieku dziecka zabawy z mąką i ciastem czy pomaganie w przygotowywaniu prostych potraw to dla malucha niezapomniane przeżycie, stymulujące rozwój percepcji, koordynacji, sprawności manualnej oraz uczące samodzielności i odpowiedzialności.


ZAJĘCIA - POZNAWANIE I DOŚWIADCZANIE ŚWIATA

Staramy się pracować w różnorodnym otoczeniu,
zarówno w przedszkolu jak i poza jego budynkiem. Naszym głównym założeniem jest bezpośrednie doświadczanie otaczającej rzeczywistości poprz
ez wzrok, słuch, ruch, dotyk i smak. Dbamy, aby nasi podopieczni mogli sami przeżyć, poczuć i doświadczyć wielu różnych sytuacji i wrażeń.
  • W naszym przedszkolu goszczą przedstawiciele różnych zawodów i zwierzęta
  • Organizujemy dla dzieci zajęcia pokazowe i warsztaty
  • Uczymy dzieci sprawnego i szybkiego ubierania przed spacerem i rozbierania po
  • Poza budynkiem uczymy dzieci chodzenia w parach, przechodzenia przez przejścia dla pieszych, zachowania na ulicy, słuchania nauczyciela.
  • Podczas wizyty w sklepach przedszkolaki poznają zasady kupowania i sprzedawania, a także różne rodzaje sklepów i ich asortyment. Uczą się, jak należy się zachowywać w takich miejscach
  • Razem z dziećmi poznajemy różne zawody odwiedzając zakłady fryzjerskie, krawieckie, szewskie itp. i przyglądamy się ich pracy.
  • Poznajemy środki komunikacji miejskiej, uczymy się bezpiecznie do nich wsiadać i wysiadać oraz odpowiednio zachowywać.
  • Odwiedzamy różne rodzaje środowiska miejskiego i wiejskiego: łąki, las, park, plażę, ogródki działkowe, tereny zabudowane, różnorodne budynki czy ciekawe miejsca w najbliższej okolicy, gdzie docieramy pieszo lub autobusem.
 
ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia garncarskie to przede wszystkim świetna, twórcza zabawa z przyjaznym materiałem, jakim jest glina. W trakcie zajęć powstają ceramiczne rzeźby zwierząt i ludzi, kubki, miski i inne przedmioty użytkowe, które stają się własnością dzieci. Dodatkowym efektem zajęć, lecz nie najmniej ważnym, jest rozwój sprawności manualnej dzieci, siły rąk, wyobraźni przestrzennej, nauka koncentracji na wykonywanym zadaniu i ćwiczenie cierpliwości.
Zapisz dziecko
do przedszkola

biuro

Ceynowy 16
81-718 Sopot

kontakt

tel: 691 617 617
e-mail: sekretariat@tuptusie.pl

nasze placówki

Google Maps